Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ( “Adatkezelő” ), bármely – a weboldal használata során tudomására jutott – személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) előírásainak, maximális betartásával kezeli.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

A személyes adatok védelméről
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott ilyen jellegű adatok kezeléséről és megőrzéséről. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő– az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben az Adatkezelő weboldaláról más cégek és/vagy egyéb szervezetek weboldalára eljutna, az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Hivatkozások, linkek
Az Adatkezelő a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat-és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

Felelősség
Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – az Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő – bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős az ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okból kifolyólag keletkezett bármilyen káráért.

Kikötés 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatóját az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 • név: Moholy – Nagy Művészeti Egyetem;
 • székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.;
 • e-mail: info@mome.hu;
 • telefon: + 36 1/ 392-1180;
 • adatvédelmi tisztviselő: dr. Simonné dr. Juhász Kinga;
 • e-mail: juhaszk@mome.hu.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • weboldal látogatói adatok – ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, mely adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja;
 • a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok – a személyes adatok kezelésének a célja, hogy a Felhasználó (érintett) szolgáltatást igényelhessen, az Adatkezelő pedig szolgáltatást biztosíthasson számára; A kötelezőnek feltüntetett adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani.
 • hírlevére történő feliratkozás során megadott adatok – az adatkezelés célja, az Adatkezelő szolgáltatásairól, programjairól szóló elektronikus levelek küldése az érintett által megadott címre.

Az adatkezelés időtartama

 • az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza az adatkezeléshez a hozzájárulását;
 • a Felhasználó saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

Az adatok megismerhetősége

 • a Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá;
 • Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Az adatok tárolása és az adatbiztonság

 • az Adatkezelő a személyes adatok tárolásához más szolgáltatót nem vesz igénybe;
 • az adatok digitálisan a MOME székhelyén – 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. – található szervein kerülnek tárolásra;
 • a MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

 • az érintett adatainak kezeléséről írásban bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől;
 • az érintett kérheti az adatok helyesbítését; illetve – meghatározott feltételek teljesülése esetén – törlését;
 • az érintett kérheti – meghatározott feltételek teljesülése esetén -, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést;
 • az érintettet jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, jogosult polgári pert kezdeményezni;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: + 36 1/ 391-14 00) élhet az érintett;
 • az érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja írásban; kivéve azon személyes adatok tekintetében, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő az adatkezelő számára. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel – a fentebb felsorolt elérhetőségeink valamelyikén – közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.